با سلام

از کلیه مدرسان محترم تقاضا میگردد تا در ابتدای هر ترم، طرح درس خود را برای هر  عنوان درسی  به صورت جداگانه از طریق فرم زیر ثبت نمایند(به عنوان مثال اگر شما دو کلاس تربیت بدنی عمومی 1، سه کلاس تربیت بدنی عمومی 2 و  دو کلاس شنا را در ترم اداره مینمائید بایستی یک بار فرم را برای تربیت بدنی عمومی 1، یک بار برای تربیت بدنی عمومی 2 و یک بار هم برای شنا تکمیل نمائید. لطفا توجه فرمائید که از تکمیل چند باره فرم برای یک درس بپرهیزید). در صورتی که کلاسهای تربیت بدنی عمومی شما به صورت یکسان نباشد در آن صورت برای هر کلاس یک بار فرم را تکمیل فرمائید. لطفا توجه فرمائید که مدرس اصلی تنها میبایست این فرم را پر نماید و کمکهای مدرسین نیازی به تکمیل فرم ندارند. خواهشمند است توجه فرمائید که تدریس و ارزیابی در طول ترم با توجه به طرح درس ارائه شده خواهد بود. لطفا در تشکیل منظم کلاسها در طول ترم تحصیلی اهتمام ورزید و هر گونه مشکل را به این دانشکده اطلاع دهید.

با سپاس

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

طرح درس تئوری
عنوان درس (*)
Invalid Input
نام مدرس (*)
Invalid Input
هدف از این واحد (*)
Invalid Input
نمره در نظر گرفته شده برای میان ترم (*)
Invalid Input
نمره در نظر گرفته شده برای کار کلاسی و پروژه
Invalid Input
نمره در نظر گرفته شده در پایان ترم (*)
Invalid Input
محل تشکیل کلاسها (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته اول (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته دوم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته سوم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته چهارم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته پنجم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته ششم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته هفتم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته هشتم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته نهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته دهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته یازدهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته دوازدهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته سیزدهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته چهاردهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته پانزدهم (*)
Invalid Input
عناوین تدریس و توضیحات هفته شانزدهم (*)
Invalid Input
منابع مورد استفاده - کتابها و جزوات مورد استفاده
Invalid Input