دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات: آدرس: مازندران - آمل - کیلومتر 5 جاده هزار- ابتدای خیابان امام زاده عبدالله - دانشگاه شمال- صندوق پستی 731

تلفن تماس:
01212203734

فاكس:
01212203734